enovakova 30.11.2021

Spolupráce

Na projektu úzce spolupracujeme s partnerem, kterým je Norský institut veřejného zdraví (NIPH)

NIPH (www. https://www.fhi.no/en/) je vládní agenturou Ministerstva zdravotnictví a pečovatelských služeb v Norsku. Odpovídá za produkci znalostí a systematické přezkoumávání zdravotnictví a poskytuje informace o zdravotním stavu obyvatelstva, ovlivňujících faktorech a způsobu, jak je zlepšit. Institut je národní kompetenční institucí a zaměřuje se také na fyzické a duševní zdraví, faktory životního prostředí, zneužívání návykových látek včetně tabáku, a na preventivní opatření pro podporu zdraví obyvatelstva. 

NIPH poskytuje znalosti pro veřejné zdraví a zdravotnické a pečovatelské služby. Tyto znalosti podporují činnost ústavu s ohledem na pohotovostní připravenost, poradenství, zdravotní analýzu, výzkum a služby.


Na národní úrovni naše pracoviště úzce spolupracuje:

  • s redakční radou časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, který je jediným odborným recenzovaným časopisem nejen pro oblast závislostí, ale rizikového chování obecně; viz: https://www.aplp.cz/,
  • s redakční radou indexovaného mezinárodního vědeckého časopisu Adiktologie, který publikuje vědecké recenzované práce nejen z oblasti rizikového chování, ale i lékařských i nelékařských oborů souvisejících s touto problematikou; viz: https://adiktologie-journal.eu/,
  •  při realizaci mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování, která se koná pravidelně od roku 2004 v Praze a jejíž program akcentuje celou škálu problematiky rizikového chování v mezinárodním i národním kontextu; viz: http://www.pprch.cz/,
  • při realizaci národní adiktologické konference Cena adiktologie, která se koná pravidelně od roku 2006 a jejímž cílem je akcentovat vývoj v oboru látkových i nelátkových závislostí – viz: http://www.cena-adiktologie.cz/cs/

Na mezinárodní úrovni dále úzce spolupracujeme se dvěma zásadními organizacemi působícími v oblasti adiktologie. Jedná se o:

  • International Society of Substance Use Professionals (ISSUP), která sdružuje organizace působící v oblasti prevence, léčby a resocializace lidí užívajících drogy; viz: https://www.issup.net/
  • The International Consortium of Universities for Drug Demand Reduction (ICUDDR), mezinárodním konsorciem univerzit, které se věnují problematice závislostí; viz: https://www.icuddr.com/počet zobrazení: 305 autor: enovakova, poslední aktualizace: enovakova, 30.11.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.