enovakova 30.11.2021

O projektu

Podpořený projekt cílí na posílení duševního zdraví dětí a dospívajících se zaměřením na  rizikové chování jako potencionálního spouštěče duševního onemocnění. V rámci projektu zlepšíme záchyt a snížíme negativní dopady duševního onemocnění u cílové skupiny prostřednictvím vzniku unikátních regionálních (komunitních) modelů preventivních služeb. Stěžejním cílem projektu je proto příprava, tvorba a pilotní ověření 3 specifických a individuálně připravených preventivních vzdělávacích modulů vycházejících z evidence-based přístupů zaměřených na předcházení duševního onemocnění u dětí a dospívajících, a to podle klasifikace MKN-10:

  • látkové a nelátkové závislosti (F10 až F19, F63)
  • abúzus – zneužívání – látek nezpůsobujících závislost (F 55)
  • poruchy příjmu potravy (F 50)
  • sebepoškozování, jakožto symptom posuzovaný napříč psychiatrickým spektrem.
Tyto moduly budou pilotně implementovány a ověřeny (podle individuálních potřeb ve 3 odlišných lokalitách ČR – v Praze (městská část Praha 11) a ve dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji (bývalé okresy Orlová a Havířov). Současně zapojíme profesionály, kteří působí v oblasti vzdělávání, výchovy, prevence (všeobecná, selektivní, indikovaná), diagnostiky a léčebné péče. Jedná se o pedagogické pracovníky, školní metodiky prevence, školní psychology, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pediatry, praktické lékaře, gynekology, zdravotní sestry, příslušníky Policie ČR, strážníky městské a obecné policie, kurátory OSPODu a sociální pracovníky. Dále se projekt rovněž zaměřuje na informační a osvětové kampaně určené pro odbornou i laickou veřejnost. 

 

Na projektu spolupracujeme s partnerem, kterým je Norský institut veřejného zdraví (NIPH). NIPH (www. https://www.fhi.no/en/) je vládní agenturou Ministerstva zdravotnictví a pečovatelských služeb v Norsku. Pro více informací viz sekce Spolupráce


10